ఉగాది పచ్చడి

ఉగాది అనగానే మనకు గుర్తుకువచ్చేది నింబకుసుమ భక్షణం అనగా వేపపువ్వును స్వీకరించడం. దీన్ని షడ్రుచుల సమ్మేళనమైన ఉగాది పచ్చడిలో ఒక భాగంగా తీసుకోవడం మన సాంప్రదాయం. మన పెద్దలు ఆరు రుచులను ‘మధురామ్ల లవణ తిక్తకటు కషాయః’ అని వర్ణించారు. ఆయుర్వేదం ప్రకారం ఒక్కొక్క రుచికి ఒక్కొక్క ఆరోగ్యపు విలువ ఉంది. అందువల్ల సంవత్సరారంభములో ఈ ఆరు రుచుల సమ్మేళనాన్ని ఒక లేహ్యముగా తయారుచేసి, దేవునికి నివేదన చేసి, దానిని ప్రసాదముగా స్వీకరిస్తాము.

ఇందులో మధురం (బెల్లం), ఆమ్లం (మామిడికాయ), లవణం (ఉప్పు), తిక్తం (వేపపువ్వు), కటు (పచ్చిమిర్చి), కాషాయం (మిరియం) లను వాడతాము. రుచికొరకు కొందరు అరటిపండ్లు, చెరకు ముక్కలు, గుల్లశనగ పప్పు తదితరాలను కూడా కలుపుతారు. జీవితమంటే అన్ని రకాల అనుభవాలు, అనుభూతులు ఉంటాయనే సత్యాన్ని బోధిస్తూనే, ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది ఈ ఉగాది పచ్చడి.

కొత్త సంవత్సరంలో అనుభవించబోయే శీతోష్ణ సుఖదుఃఖాలకు, లాభనష్టాలకు, నిందాస్తుతులకు ఈ పచ్చడిని సంకేతంగా వర్ణిస్తారు. వీటిని జీవితంలో సమదృష్టితో చూడాలని గీతాచార్యుడు చెప్పాడు కూడా. అంతేగాక ఆయా ఋతువులలో వచ్చే వేడి, ఉష్ణం, శీతలం, చలి వంటి అనుభవాలను ఉగాది పచ్చడి రూపంలో స్వీకరించి చూడమని చెప్తోంది. ఈ ఉగాది పచ్చడిలో ఔషధగుణాల వలన దీనిని స్వీకరించిన వారికి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు శాంతిస్తాయి. “సర్వారిష్ట వినాశాయ నింబకుసుమ భక్షణమ్” అని పెద్దలు అంటారు. అంటే వేపపువ్వును స్వీకరించడం వలన అన్ని అరిష్టాలు నశిస్తాయి. ఈ ఉగాది పచ్చడిని కేవలం ఆ ఒక్కరోజునే కాక కనీసం 15 రోజులపాటు స్వీకరిస్తే దానిలోని ఔషధగుణం మనిషి దేహాన్ని వజ్రసమానంగా చేస్తుందని నమ్మకం.

“అబ్దాది నింబకుసుమం శర్కరామ్ల ఘృతైర్యుతమ్ |
భక్షితమ్ పూర్వమాయేతు తద్వార్హం సౌఖ్యదాయకమ్” ||

పై శ్లోకములో చెప్పినట్లుగా కొందరు ఉగాది పచ్చడిలో ఘృతాన్ని (నేతిని) కూడా వేస్తారు. “ఈ నేతిబొట్టు లాగే సంసారయాత్రను నిర్వహిస్తున్నాను. దానిలో ఎదురయ్యే సమస్యలకు అతీతుడనై నిర్లిప్తముగా మనస్సును ఉంచుకొంటాను” అని భావం. ఎందుకంటే ఉగాది పచ్చడిలో వేసిన నేతిబొట్టు పచ్చడిలోనే ఉన్నప్పటికీ ఏ రుచితోనూ కలవక మొత్తముగా పచ్చడికే గొప్ప రుచిని తీసుకువస్తుంది.

Ugadi Pacchadi

When we hear the term ‘Ugadi’ immediately we recall the taste of ‘Ugadi Pachadi’. This pacchadi is the combination of six different flavors. It is our custom to take this pachadi on Ugadi. These are “Mathuramla lavana tikta katu kashayah”. As per Ayurvedam, every taste has a medicinal value. So, on the first day of new year (Ugadi), we should make a pacchadi with all these flavors, offer to God and take it as a Prasadam.

In this pacchadi, we mix Mathuram (Jaggery), Amlam (Mango), Lavanam (Salt), Tiktam (Neem flowers), Katu (Green mirchi) and Kashayam (Pepper). Some people add Bananas, Sugarcane and fried Bengalgram for taste. This ugadi pacchadi teaches us a great lesson that Life is a combination of experiences either good or bad and it also gives us good health.

Ugadi pacchadi is a sign for the benefits or losses, blame or praise, happiness or infelicity that we face throughout the year. Lord SriKrishna declared in ‘Geeta’ that we should be indifferent to them. It is said that by consuming this pacchadi on a new year day, many chronic diseases will be cured with its medicinal value. Elders say “Sarvarishta vinasaya nimbakusuma bhakshanam” that means consuming neem flowers reduces our Ominous effects. If we take ugadi pacchadi continuously for at least 15 days from Ugadi, it will make our body will be strengthened.
According to the sloka

“Abdadi nimbakusumam sarkaramla ghrutairyutam |
bhakshitam poorvamayetu tadwarham soukhyadayakam ||”

We should lead a life in attachment with detachment in the same way as the ghee added to ugadi pachadi which gives a great flavor even though it does not mixes with ugadi pachadi.

meepurohit #purohitandpujaservicesonline #traditionalcatering #horoscope #vastu, chaitra masa vishistatha, ugadi, vasanta panchami, srirama navami.