Daily Panchangam 25th April 19

Daily Panchangam 25th April 19

పంచాంగం 25 ఏప్రిల్ 2019, గురువారం (బృహస్పతివాసరే) శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు,  చైత్ర మాసం,  కృష్ణ పక్షం తిథి: షష్ఠి (నిన్న మ 1 గం॥ 38 ని॥ ను ఈరోజు మ 2 గం॥ 27 ని॥వ) తదుపరి సప్తమి నక్షత్రం: పూర్వాషాఢ (నిన్న రా 8 గం 32 ని॥ ను ఈరోజు రా 10 గం 11 ని॥ వ)...
Daily Panchangam 24 April 19

Daily Panchangam 24 April 19

పంచాంగం 24 ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం (సౌమ్యవాసరే) శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు,  చైత్ర మాసం,  కృష్ణ పక్షం తిథి: పంచమి (నిన్న మ 1 గం॥ 23 ని॥ ను ఈరోజు మ 1 గం॥ 37 ని॥వ) తదుపరి షష్ఠి నక్షత్రం: మూల (నిన్న రా 7 గం 42 ని॥ ను ఈరోజు రా 8 గం 31 ని॥ వ) తదుపరి...
Daily Panchangam 23 April 19

Daily Panchangam 23 April 19

23 ఏప్రిల్ 2019, మంగళవారం (భౌమవాసరే) శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు, చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం తిథి: చవితి (నిన్న మ 1 గం॥ 34 ని॥ ను ఈరోజు మ 1 గం॥ 22 ని॥వ) తదుపరి పంచమి నక్షత్రం: జ్యేష్ఠ (నిన్న రా 7 గం 00 ని॥ ను ఈరోజు రా 7 గం 41 ని॥ వ) తదుపరి మూల యోగము:...
Daily Panchangam 22 April 19

Daily Panchangam 22 April 19

22 ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం (ఇందు వాసరే) శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు, చైత మాసం, కృష్ణ పక్షం తిథి: తదియ (ఈరోజు మ 2 గం॥ 17 ని॥ ను ఈరోజు మ 1 గం॥ 33 ని॥వ) తదుపరి చవితి నక్షత్రం: అనురాధ (నిన్న సా ॥ 6 గం 54 ని॥ ను ఈరోజు సా ॥ 6 గం 59 ని॥ వ) తదుపరి జ్యేష్ఠ...
Daily Panchangam 21 April 19

Daily Panchangam 21 April 19

21 ఏప్రిల్ 2019, ఆదివారం (భానువాసరే) శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు, చైత మాసం, కృష్ణ పక్షం తిథి: విదియ (నిన్న మ 3 గం॥ 27 ని॥ ను ఈరోజు మ 2 గం॥ 16 ని॥వ) తదుపరి తదియ నక్షత్రం: విశాఖ (ఈరోజు రా 7 గం॥ 16 ని॥ ను ఈరోజు సా 06 గం 53 ని॥ వ) తదుపరి అనురాధ యోగము:...
Daily Panchangam 20 April 19

Daily Panchangam 20 April 19

20 ఏప్రిల్ 2019, శనివారం (స్థిరవాసరే) శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు, చైత మాసం, కృష్ణ పక్షం తిథి: పాడ్యమి (నిన్న సా 5 గం॥ 00 ని॥ ను ఈరోజు మ 3 గం॥ 26 ని॥వ) తదుపరి విదియ నక్షత్రం: స్వాతి (నిన్న రా 8 గం॥ 01 ని॥ ను ఈరోజు రా 7 గం॥ 15 ని॥వ) తదుపరి విశాఖ...