Daily Panchangam 23 April 19

Daily Panchangam 23 April 19

23 ఏప్రిల్ 2019, మంగళవారం (భౌమవాసరే) శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు, చైత్ర మాసం, కృష్ణ పక్షం తిథి: చవితి (నిన్న మ 1 గం॥ 34 ని॥ ను ఈరోజు మ 1 గం॥ 22 ని॥వ) తదుపరి పంచమి నక్షత్రం: జ్యేష్ఠ (నిన్న రా 7 గం 00 ని॥ ను ఈరోజు రా 7 గం 41 ని॥ వ) తదుపరి మూల యోగము:...
Daily Panchangam 22 April 19

Daily Panchangam 22 April 19

22 ఏప్రిల్ 2019, సోమవారం (ఇందు వాసరే) శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు, చైత మాసం, కృష్ణ పక్షం తిథి: తదియ (ఈరోజు మ 2 గం॥ 17 ని॥ ను ఈరోజు మ 1 గం॥ 33 ని॥వ) తదుపరి చవితి నక్షత్రం: అనురాధ (నిన్న సా ॥ 6 గం 54 ని॥ ను ఈరోజు సా ॥ 6 గం 59 ని॥ వ) తదుపరి జ్యేష్ఠ...
Daily Panchangam 21 April 19

Daily Panchangam 21 April 19

21 ఏప్రిల్ 2019, ఆదివారం (భానువాసరే) శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు, చైత మాసం, కృష్ణ పక్షం తిథి: విదియ (నిన్న మ 3 గం॥ 27 ని॥ ను ఈరోజు మ 2 గం॥ 16 ని॥వ) తదుపరి తదియ నక్షత్రం: విశాఖ (ఈరోజు రా 7 గం॥ 16 ని॥ ను ఈరోజు సా 06 గం 53 ని॥ వ) తదుపరి అనురాధ యోగము:...
Daily Panchangam 20 April 19

Daily Panchangam 20 April 19

20 ఏప్రిల్ 2019, శనివారం (స్థిరవాసరే) శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు, చైత మాసం, కృష్ణ పక్షం తిథి: పాడ్యమి (నిన్న సా 5 గం॥ 00 ని॥ ను ఈరోజు మ 3 గం॥ 26 ని॥వ) తదుపరి విదియ నక్షత్రం: స్వాతి (నిన్న రా 8 గం॥ 01 ని॥ ను ఈరోజు రా 7 గం॥ 15 ని॥వ) తదుపరి విశాఖ...
Daily Panchagam 16 April 19

Daily Panchagam 16 April 19

డైలీ పంచాంగం 16 ఏప్రిల్ 2019, మంగళవారం (భౌమవాసరే) శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు,  చైత్రమాసం, శుక్లపక్షం తిథి: ద్వాదశి (నిన్న రా 1 గం॥ 38 ని॥ ను ఈరోజు రా 11 గం॥ 13 ని॥వ) తదుపరి త్రయోదశి నక్షత్రం: పుబ్బ (నిన్న రా 01 గం 34 ని॥ ను ఈరోజు రా 11 గం 55 ని॥ వ)...